Đơn vị bảo trợ
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 

Đơn vị tổ chức
 SBIC

 

 

 

Các hoạt động chính