Sơ đồ triển lãm

 SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TẦNG 1

 SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TẦNG 2 

Đơn vị bảo trợ
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 

Đơn vị tổ chức
 SBIC

 

 

 

Các hoạt động chính